Manipulácia bremien a požičovňa strojov

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky firmy Rollers MV s.r.o., Pod traťou 926/1, 060 01 Kežmarok, IČO: 47167858, DIČ: 2023775512, IČ DPH: SK2023775512 (ďalej len Rollers MV s.r.o.), www.rollers.sk pre prácu so žeriavmi a prenájmu pracovných plošín, vysokozdvižných vozíkov a teleskopických manipulátorov

 1. Všetky vyššie menované výkony firmy Rollers MV s.r.o., – ďalej ako dodávateľ – sa uskutočňujú výlučne s aplikáciou týchto Všeobecných obchodných podmienok. Všeobecné obchodné podmienky objednávateľov, ktoré sa od týchto podmienok odlišujú aj len v jednotlivých bodoch, platia len v prípade výslovnej písomnej dohody a vždy len pre konkrétny prípad. V prípade dodávky pracovných plošín, zdvíhacích vozíkov atď., pri preprave po železnici platia naše osobitné obchodné podmienky resp. podmienky príslušnej zákazky. V prípade opakovaných výkonov (trvajúci obchodný vzťah) s obchodníkmi stačí pre ďalšiu platnosť našich obchodných podmienok dohoda na začiatku obchodného vzťahu. Nami vykonané práce budú uskutočnené buď formou dodávky alebo zmluvy o dielo. Za dodávku sa označuje prenechanie prístroja objednávateľovi s alebo bez obsluhujúceho personálu na vykonanie prác podľa jeho pokynov a dispozície. Pokyny týkajúce sa obsluhy alebo príslušné varovania udelené dodávke alebo pri uzavretí zmluvy sa musia úplne splniť, prípadné nejasnosti sa musia konzultovať pred začatím prác. Zmluva o dielo sa uzatvára, ak je dodávateľ poverený vykonaním prác pomocou prístroja spolu s personálom podľa vlastných pokynov a dispozícií.

 

 1. Všetky ponuky sú nezáväzné – ak nie je dohodnuté inak – a platia 7 dní od dátumu ponuky. Objednávateľ zvyčajne musí dodávateľovi v prípade prijatia objednávky zaslať firmou podpísané potvrdenie objednávky ako potvrdenie o prijatí ponuky. Zaslaním prostredníctvom faxu alebo e-mailu vyhlasuje objednávateľ svoj súhlas s celým obsahom so všeobecnými a osobitnými obchodnými podmienkami. Podpísaním potvrdenia zákazky objednávateľ berie na vedomie neobmedzene aj obchodné podmienky dodávateľa. Za ostatné telefonické alebo ústne informácie a vedľajšie dohody nepreberá dodávateľ bez výslovného písomného potvrdenia žiadnu záruku. Prípadné úradné povolenia potrebné pre vykonanie zákazky zabezpečí dodávateľ na nebezpečie a riziko objednávateľa. Zmeny rozsahu zákazky v dôsledku úradných podmienok a predpisov, ktoré v čase udelenia zákazky neboli výslovne oznámené a vedú k zvýšeným nákladom dodávateľa, sa hradia osobitne. To isté platí pre dodatočne udelené zákazky. Pre dodatočne udelené zákazky platia tieto Všeobecné obchodné podmienky. Dodávateľ výslovne upozorňuje na to, že oznámi objednávateľovi na požiadanie druh a rozsah bežných potrebných povolení. Ak nie je dohodnuté inak, zabezpečí úradné povolenia pre objednávateľa priamo dodávateľ. Ak nie je v ponuke stanovené inak, je základom pre cenovú kalkuláciu ponuky „jednoduchá“ úradná žiadosť bez podmienok. Úradne predpísané podmienky ako napr. náklady na odstavenie na verejnom majetku, počet sprievodných vozidiel a bezpečnostných pracovníkov atď. nie sú obsiahnuté v cene uvedenej v objednávke, ak nie je výslovne dohodnuté inak. Pre prípad, že nebudú udelené úradné povolenia potrebné na uskutočnenie objednaných prác, má dodávateľ právo na odstúpenie so započítaním dovtedy vykonaných služieb. Po dobu úradného konania sú zastavené trvania zmluvne dohodnutých lehôt. Dohodnuté termíny sa posúvajú o dobu trvania úradného konania. Pre prípad, že úradné povolenia nebudú udelené napriek príslušnej žiadosti, sú nároky objednávateľa zo záruky alebo jeho nároky na náhradu škody výslovne vylúčené, ak nie sú spôsobené úmyselným konaním alebo hrubou nedbalosťou dodávateľa. Ponuky dodávateľa možno prijímať len vcelku. Prijatie len čiastkových výkonov z poskytnutých ponúk je neprípustné. Ak nie je dohodnuté inak, je objednávateľ naproti tomu povinný prijať čiastkové výkony dodávateľa, ak sú tieto výkony možné z hľadiska priebehu prác a z technického hľadiska.
 2. Ceny v našich ponukách sú kalkulované podľa údajov poskytnutých objednávateľom o vykonaní zákazky. Objednávateľ musí oznámiť mimoriadne okolnosti a vlastnosti staveniska, miesta nakládky a vykládky, stanoviska pre žeriav atď. V prípade potreby a v nevyhnutnom prípade zabezpečí objednávateľ obhliadku staveniska za účelom zistenia uvedených okolností. Výdaje v hotovosti vzniknuté v dôsledku získania úradných povolení účtuje dodávateľ samostatne. To isté platí pre časové omeškania v uskutočnení zákazky, za ktoré neručí dodávateľ. Zmeny ohľadne miesta umiestnenia, času a trvania zákazky, zmeny destinácie, vzorov úradných tlačív vedú k príslušnému doúčtovaniu; to platí aj v prípade dohodnutých paušálnych cenách. Dodávateľ je oprávnený účtovať príplatky, ak sa skutočné hmotnosti resp. rozmery a iné vlastnosti transportovaných vecí odlišujú od údajov objednávateľa. V prípade zmeny rozsahu prác resp. v prípade zákaziek zadaných dodatočne alebo počas vykonávania prác sa tieto práce platia osobitne mimo dohodnutých paušálnych cien. Pri poskytnutí všetkých zariadení, ktoré sú dodané objednávateľovi bez obsluhujúceho personálu sa účtuje jednorázový poplatok pri vrátení zariadenia za jeho čistenie a to od 4,- do 30,- EUR bez DPH / stroj. V prípade nadmerného znečistenia, ktoré je zaznamenané v preberacom protokole, sa účtuje čas potrebný na jeho odstránenie.

 

 1. Ak by sa z dôvodov, za ktoré zodpovedá objednávateľ, omeškalo vykonanie zákazky, je dodávateľ oprávnený taktiež účtovať príslušné takto vzniknuté vedľajšie a zvýšené výdavky. Ak sa však práce dodávateľa omeškajú z dôvodov, za ktoré ručí on, musí objednávateľ poskytnúť primeranú dodatočnú lehotu a dodávateľa vopred vyzvať na splnenie zákazky. Prípadné nároky na náhradu škôd z dôvodu omeškania, najmä penále a ostatné zmluvné pokuty objednávateľa môžu byť na dodávateľa prevedené len vtedy, ak bol dokázateľne pri zadávaní upozornený na takéto dôsledky omeškania aj z hľadiska ich rozsahu. Takéto dôsledky omeškania sú inak vylúčené, ak dodávateľ nezodpovedá za úmysel alebo hrubú nedbalosť. Nároky z omeškania možno tiež uplatniť až po primeranej dodatočnej lehote. Náhrada škôd z dôvodu nesplnenia a z dôvodu vzniku škôd, ktoré nie sú škodami na zdraví ľudí, sú výslovne vylúčené (obmedzenie ručenia); inak sú tieto z hľadiska výšky výslovne obmedzené skutočne existujúcou poistnou sumou z povinného ručenia. V prípade omeškania je dodávateľ oprávnený uplatniť úroky z omeškania – minimálne však 0,07 % za každý deň omeškania ako aj účtovať náklady vzniknuté v súvislosti s mimosúdnym upomínaním a uplatnením vzniknutých nákladov a výdaje pred procesom.

 

 1. Odstúpenie objednávateľa od zmluvy je možné len v prípade výskytu písomne dohodnutého vážneho dôvodu, a ak dodávateľ napriek poskytnutiu primeranej dodatočnej lehoty nesplní svoju povinnosť a neodstráni toto omeškanie ani zainteresovaním tretích osôb. Ak sa počas vykonávania zákazky vyskytnú okolnosti, ktoré vedú k vážnym ťažkostiam vo vykonávaní prác alebo ktoré zadávajú dôvod alebo pravdepodobnosť výskytu toho, že ich nasadenie by viedlo k poškodeniu vecí a/alebo majetku tretích osôb, je dodávateľ s vylúčením nárokov na náhradu škody akéhokoľvek druhu oprávnený od zákazky odstúpiť alebo zastaviť práce do odstránenia uvedených ťažkostí alebo obáv objednávateľom, ak to vedie k zdržovaniu prípadných dohodnutých lehôt resp. k posunutiu dohodnutého termínu dokončenia. V takom prípade je dodávateľ oprávnený objednávateľovi účtovať dovtedy vykonané práce – nezávisle od zvoleného druhu zmluvy. Náklady na prestoje sa objednávateľovi účtujú aj v prípade dohodnutých paušálnych cien. Dodávateľ je ďalej oprávnený v prípade nezaplatenia splatných pohľadávok resp. v prípade začatia konkurzného konania objednávateľa práce zastaviť alebo aj odstúpiť od zmluvy. Pri odstúpení od zmluvy je s výhradou ďalších nárokov pomerne splatná odmena za doteraz vykonané práce.

 

 1. Dodávateľ ručí za všetky priame škody vzniknuté v dôsledku výkonu prác, ak tieto vznikli z dôvodu hrubej nedbalosti alebo úmyslu dodávateľa alebo jeho pomocníkov pri ich činnosti. Ručenie za ľahkú nedbalosť je vylúčené. Dodávateľ ďalej neručí za náhodu alebo zásahy vyššej moci a za následné škody, za náhradu ušlého zisku, stratu úrokov a za škody, ktoré vzniknú z nárokov tretích osôb. Za škody, ktoré vzniknú pri záchranných prácach, sa nepreberá žiadne ručenie. Objednávateľom poskytnutí inštruktori, navádzač, koordinátori a ostatný personál nie sú pomocníkmi dodávateľa. Personál zamestnaný objednávateľom resp. predákom, stavbyvedúcim alebo vedúcim pracovnej skupiny nie je pomocníkom dodávateľa. Dodávateľ neručí za poradenstvo alebo poskytnuté informácie, ktoré uňho neboli osobitne písomne zadané. Objednávateľ berie na vedomie, že pre zdvíhacie práce so žeriavom musí byť uzavreté takzvané poistenie bremien prevážaných žeriavovým hákom. Dodávateľ zabezpečí na požiadanie a na účet objednávateľa takéto poistenie prepravovaných a zdvíhaných nákladov. Ak objednávateľ sám zabezpečuje takéto poistenie, je povinný s príslušnou poisťovňou uzavrieť dohodu, ktorá chráni dodávateľa od regresných nárokov. (zrieknutie sa regresu). V každom prípade musí objednávateľ dodávateľovi nahlásiť a písomne oznámiť prípadnú hodnotu zdvíhaných a prepravovaných tovarov presahujúcu 75.000 €. Neuvedenie alebo nesprávne uvedenie hodnôt resp. nezabezpečenie poistenia vedie v každom prípade k spoluzavineniu objednávateľa. Objednávateľ sa v každom prípade vzdáva záručnej námietky na zníženie ceny a na nesplatnosť mzdy z dôvodu oznámených nedostatkov, ako aj odstúpenia od zmluvy. Objednávateľ musí dodávateľovi poskytnúť primeranú lehotu na odstránenie nedostatkov alebo doplnenie chýbajúceho. Ak je to podľa zákona prípustné, v každom prípade pri ľahkej nedbalosti, sú vylúčené nároky z ručenia za produkt a nároky na náhradu škody. To isté platí pre následné škody z nedostatkov ako aj v prípade zmlúv s ochranným účinkom v prospech tretích osôb. Objednávateľ sa zaväzuje zo svojej strany uložiť takéto oslobodenie svojim zmluvným partnerom. V ostatných prípadoch sa ručenie dodávateľa obmedzuje výškou uzavretého poistenia zodpovednosti z prevádzky podniku, ktorého výšku dodávateľ na požiadanie oznámi. Rozsah ručenia dohodnutý v týchto obchodných podmienkach platí aj pre mimozmluvné nároky. Na tieto obmedzenia ručenia sa môžu odvolávať aj poverení subdodávatelia a všetci pracovníci, ktorí sa zaoberajú vykonaním zákazky. Objednávateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť prípadné škody vzniknuté výkonom dodávateľa. Úplný opis skutkového stavu musí objednávateľ poskytnúť do troch pracovných dní po vzniknutí škody. Škody, ktoré nemožno navonok rozpoznať, sa musia písomne oznámiť ihneď po ich zistení, najneskôr do 7 dní po odovzdaní resp. ukončení našich prác. Neskoršie reklamácie resp. oznámenia nedostatkov už nemožno uznať.

 

 1. Objednávateľ nesmie personálu dodávateľa bez súhlasu vedenia alebo dispozičného strediska dodávateľa udeľovať žiadne pokyny, ktoré sa odlišujú od druhu a spôsobu a od rozsahu pôvodne objednanej zákazky, okrem dodávky žeriavu. Ak v priebehu výkonu prác spôsobia škodu osoby, ktoré nepatria k dodávateľovi, ručí za tieto škody výlučne objednávateľ; to platí najmä pre škody vzniknuté z toho dôvodu, že skupiny robotníkov pre dovoz a odvoz, vodič žeriavu alebo vodič nákladného vozidla obdržia pokyny alebo inštrukcie a škody vzniknú plnením týchto inštrukcií (napr. pohyby žeriavu pomocou navádzača pri zlej viditeľnosti, úkony signalistu alebo koordinátora staveniska, inštrukcie vodiča nákladného vozidla alebo žeriavu atď.). Objednávateľ musí príslušné hmotnosti, rozmery, dorazové body a zvláštne vlastnosti premiestňovaných alebo prepravovaných tovarov uviesť záväzne a úplne vždy pri udelení zákazky. Údaje poskytnuté na podnet objednávateľa treťou osobou, sa priradia objednávateľovi. Ak objednávateľ poruší túto povinnosť vysvetlenia a oznámenia, je povinný dodávateľova oslobodiť od akýchkoľvek takto spôsobených škôd, resp. nahradiť vzniknutú škodu. Objednávateľ musí prepravovaný resp. z dvíhaný alebo vyprosťovaný tovar pripraviť na vykonanie zákazky a udržiavať vo vhodnom stave a zabezpečiť všetky technické predpoklady pre vykonanie zákazky na vlastné náklady a riziko a udržať ich počas výkonu zákazky. Objednávateľ preberá záruku a riziko za to, že vlastnosti používaných dielcov a príjazdovej cesty na mieste výkonu umožňujú riadne a bezpečné vykonanie zákazky. Objednávateľa sa týka povinnosť poskytnutia informácií a vysvetlenia do tej miery, že musí oznámiť všetky okolnosti a vlastnosti potrebné na uskutočnenie výkonu resp. umiestnenie žeriavu, najmä vlastnosti podkladu a nosnosť miesta pre umiestnenie žeriavu spolu s príjazdovými cestami, všetky montáže ako sú kanály, šachty, potrubné spoje (paženie), vedenia médií a všetky ostatné aspekty potrebné pre statické zhodnotenie výkonu. Objednávateľ teda zabezpečuje všetky opatrenia na prípadné skúšky spôsobilosti a znáša aj náklady na statické výpočty. Na žiadosť oznámi dodávateľ rôzne zaťaženia nápravy a podporné tlaky. Aj porušenie tejto oznamovacej povinnosti vedie k výhradnému ručeniu objednávateľa. Vzniknuté prestoje a omeškania v nasadení prístrojov alebo osôb, za ktoré neručí dodávateľ, ako napr. preberanie montáže, zlé počasie, omeškania spôsobené na stavenisku, oneskorené dodávky prepravovaného alebo zdvíhaného materiálu apod. idú na účet objednávateľa, a to aj v prípade dohodnutých paušálnych zákaziek.

 

 1. Predmet zmluvy o nájme je predmet nájmu dodávaný v bezchybnom stave. Závady, ktoré je možné zistiť pri prevzatí, strany uvedú v odovzdávacom protokole. Ostatné závady je objednávateľ povinný oznámiť dodávateľovi bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr však 24 hodín po ich zistení. Cena prenájmu zahŕňa servis, ktorý zabezpečuje dodávateľ bezplatne odo dňa účinnosti zmluvy, okrem poškodení zavinených nedbalosťou obsluhy. Servisný technik dodávateľa k stroju príde do 24 hodín od nahlásenia škody. Zariadenie je využívané na 1 zmennú prevádzku, pokiaľ nie je dohodnuté v zmluve inak. V prípade dohodnutej mesačnej ceny prenájmu sa táto cena rozpočítava na pracovné dni kalendárneho mesiaca, v ktorom je zariadenie prenajaté.

 

 1. Objednávateľ zaistí za každej situácie, že predmet nájmu nebude zaradený do právnych záležitostí a procesov spojených s prípadným bankrotom nájomcu, jeho ťažkosti a pod.
 2. Objednávateľ po celú dobu nájmu zodpovedá za škodu na prenajatom stroji, za jeho stratu, zničenie, odcudzenie, predčasné opotrebenie spôsobené nesprávnym alebo nevhodným používaním a poškodenie, s výnimkou bežného opotrebenia stroja, vzniknutého v súlade s jeho riadnym užívaním. Objednávateľ tiež v celom rozsahu zodpovedá za stav terénu a možnosti nasadenia stroja.
 3. Ak Dodávateľ na základe kontroly stroja zistí:
  a) poškodenie, alebo stratu drobných častí, alebo súčiastok vráteného stroja vystaví Dodávateľ Odberateľovi faktúru za servis materiálu a za náhradné diely, v zmysle cenovej ponuky určenej Dodávateľom.
  b) že je Odberateľom vrátený stroj poškodený, ale je možné ho opraviť a uviesť do technického stavu zodpovedajúceho odovzdanému stroju na začiatku nájmu, vyfakturuje Dodávateľ Odberateľovi náklady vynaložené na opravu v zmysle cenovej ponuky určenej Dodávateľom.
  c) nadmerné poškodenie niektorej časti vráteného stroja alebo celého vráteného stroja, ktorý by ani po oprave nespĺňal požadované technické parametre, vystaví Dodávateľ Objednávateľovi ponuku na jeho odkúpenie. Objednávateľ má právo, v lehote 14 dní od odoslania ponuky, vyjadriť sa k vystavenej ponuke. Poškodený stroj, ktorý sa v čase oznámenia Objednávateľovi nachádza v stredisku Dodávateľa, je Odberateľ povinný si na vlastné náklady prevziať. Lehota na prevzatie poškodeného stroja je 14 dní od odoslania oznámenia. Následne Dodávateľ vystaví Objednávateľovi faktúru na odkúpenie stroja v sume zostatkovej predajnej ceny stroja určenej v súlade s aktuálnym cenníkom Dodávateľa. V prípade, že Objednávateľ ponuku neakceptuje a poškodený stroj si neprevezme, Dodávateľ vyfakturuje Objednávateľovi náhradu škody. V takomto prípade môže Dodávateľ neprevzatý poškodený stroj zlikvidovať.
  d) V prípade, že Objednávateľ stroj nevráti, Dodávateľ vystaví Objednávateľovi faktúru na odkúpenie stroja v sume zostatkovej predajnej ceny určenej na základe aktuálneho cenníka Dodávateľa.
 4. Objednávateľ je povinný pravidelne počas doby nájmu kontrolovať a dopĺňať stav vody v batériách, stav motorového oleja a chladiacich médií.
 5. Ak bude stroj vrátený s nedostatočným množstvom elektrolytu v akumulátoroch alebo ak Dodávateľ zistí nedostatok elektrolytu počas prehliadky stroja, je Objednávateľ povinný uhradiť Dodávateľovi náklady na výmenu akumulátorov.
 6. Objednávateľ je tiež povinný vykonať všetky potrebné opatrenia proti zničeniu, strate alebo odcudzeniu stroja. Vznik škodovej udalosti je Objednávateľ povinný oznámiť Dodávateľovi okamžite telefonicky a aj emailom alebo písomne.
 7. Pri vykonávaní hrubých prác je Objednávateľ povinný stroj zakryť a chrániť. Toto platí najmä pri maľovaní, zváraní a čistiacich prácach za použitia žieravín. Objednávateľ berie na vedomie, že náklady na odstránenie znečistenia farbou, betónom alebo podobnými materiálmi budú vyúčtované na jeho náklady. Stroj nie je dovolené použiť pri pieskovacích prácach. Pri porušení povinností podľa tohoto odstavca je objednávateľ povinný uhradiť náklady na uvedenie stroja do pôvodného stavu.
 8. V prípade poškodenia ovládača stroja je Objednávateľ povinný uhradiť opravu a v prípade jeho straty je povinný uhradiť nový ovládač. Objednávateľ je povinný ovládač mimo pracovnej doby uschovať na bezpečnom mieste. Odcudzenie ovládača je Objednávateľ povinný okamžite nahlásiť objednávateľovi. V prípade krádeže alebo poškodenia ovládača je Objednávateľ povinný nahradiť objednávateľovi vzniknutú škodu.
 9. Škodou na veci podľa Obchodného zákonníka je strata, zničenie, poškodenie alebo znehodnotenie veci, bez ohľadu na to, z akých príčin k ním došlo. Nároky Dodávateľa, ktoré mu vzniknú, je Objednávateľ povinný uhradiť Dodávateľovi v lehote splatnosti dohodnutej v rámcovej zmluve alebo v zmluve, ak Zmluva neurčuje inak.
 10. Ak počas trvania Zmluvy alebo jednotlivej zmluvy nastanú na strane Objednávateľa okolnosti vylučujúce zodpovednosť, vrátane vyššej moci, je Objednávateľ povinný Dodávateľa o tejto skutočnosti písomne alebo e-mailom informovať najneskôr do 3 dní od ich vzniku. Ak okolnosti podľa predchádzajúcej vety trvajú dlhšie ako 7 dní a zmluvné strany sa nedohodnú na ďalšom postupe, Objednávateľ je oprávnený od Zmluvy alebo jednotlivej zmluvy uzatvorenej na základe tejto Zmluvy odstúpiť. Za vyššiu moc sa na účely tohto bodu zmluvy považuje vojna, živelné pohromy, požiare, záplavy a zemetrasenie.
 11. Objednávateľ je povinný uhradiť všetky náklady na odstránenie porúch spôsobených nedodržaním zásad prevádzky predmetu nájmu alebo nedbalosťou obsluhy. Prenajímateľ je v takom prípade oprávnený si účtovať nasledovné sadzby: práca servisného technika v sume 20,- € bez DPH/hodina, cestovné náklady servisného technika v sume 0,4 € bez DPH/km a náhrada za stratu času servisného technika za čas prepravy do miesta servisu a späť v sume 10,- € bez DPH/hodina.
 12. Objednávateľ je povinný zabezpečiť pri práci s predmetom nájmu vykonanie všetkých bezpečnostných opatrení technického charakteru na predchádzanie škody na majetku a zdraví. Obdobne aj po skončení práce, príp. po skončení pracovnej doby.
 13. Fakturácia prenájmu prebieha k ukončeniu kalendárneho mesiaca, alebo k ukončeniu doby prenájmu.
 14. Naše faktúry sú, ak nie je písomne dohodnuté inak, splatné 30 dní po doručení faktúry objednávateľovi. V prípade pochybnosti sa má za to, že faktúra bola doručená 5-ty deň po jej odoslaní. Peňažný záväzok objednávateľa je splnený odpísaním dlžnej sumy z jeho účtu vedeného v banke. Faktúra musí spĺňať všetky náležitosti podľa § 71 Zák. Č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty. Miesto platenia a plnenia pre obe časti je sídlo podniku dodávateľa.V prípade súdneho konania, aj pri zahraničných zákazkách, sa objednávateľa aj dodávateľ dohodli na aplikácii miestne a vecne príslušného súdu podľa právneho poriadku platného v Slovenskej republiky. Pre prípad, že objednávateľ pred začiatkom prác dodávateľa udelenú zákazku alebo jej časť stornuje, je povinný s výhradou uplatnenia ďalších nárokov tiež uhradiť dodávateľovi 10 % ceny zákazky, minimálne však sumu vo výške 1.000 €.

 

 1. Ochrana osobných údajov: V prípade, ak za splnenia určitých kritérií Dodávateľ ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Objednávateľa, k spracúvaniu osobných údajov dochádza v súlade so zákonom číslo 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoOÚ“) a touto Zmluvou. Dodávateľ sa na účely ZoOÚ považuje za prevádzkovateľa. Dotknutou osobou sa na účely ZoOÚ rozumie Objednávateľ, resp. osoby oprávnené konať v mene objednávateľa.
 2. Dodávateľ má určenú zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov, ktorej kontaktný e-mail je info@rollers.sk. Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov SR.
 3. Poskytnutie osobných údajov podľa Zmluvy je zmluvnou požiadavkou. Bez ich poskytnutia prevádzkovateľovi nezodpovedá prevádzkovateľ za riadne a včasné plnenie povinností podľa Zmluvy.
 4. Prevádzkovateľ je oprávnený poskytovať spracúvané osobné údaje tretej strane, ktorá prevádzkovateľa zastupuje alebo inak chráni práva a oprávnené záujmy prevádzkovateľa (napr. osoby oprávnené na vymáhanie a inkaso pohľadávok Dodávateľa a pod.) alebo sa s prevádzkovateľom podieľa na prenájme zariadení alebo sa podieľa na údržbe, prevádzke, vývoji systémov alebo technológií, prostredníctvom ktorých dochádza k prenájmu zariadení prevádzkovateľom a tiež subjektom, ktoré spracúvajú prevádzkovateľovi účtovníctvo.
 5. Pre prípad, že niektoré ustanovenia týchto Všeobecných obchodných podmienok sú alebo sa stanú neplatnými, zostáva tým platnosť ostatných ustanovení nedotknutá. Neplatné ustanovenia sa nahradia takými príslušnými platnými ustanoveniami, ktoré zodpovedajú účelu pôvodnej úpravy.

 

V Kežmarku, 1.1.2023